Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Zo zijn voor de vertegenwoordigers van werknemers, de medezeggenschapsraden, verschillende rechten vastgelegd. Dit kan de bestuur van de organisatie zeer ten goede komen. Wat zijn die rechten? Hoe draagt dit bij aan ‘good governance’? En hoe verloopt dit in de praktijk?

Prijs voor beste samenwerking in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur

KPN wint Driehoek 3D-Trofee

12 december 2017 – KPN heeft de Driehoek 3D-Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie waar medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en de raad van bestuur het best met elkaar samenwerken. Er waren drie bedrijven genomineerd. Naast KPN waren dat zorginstelling De Lichtenvoorde en Danone Nederland.

Lees verder>

Congres 12 december 2017 “Stakeholders in (on)balans”, nu en in de toekomst

Binnen het kader van de onderlinge relatie tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur draait het om de gemeenschappelijke taak om lange termijn waarde te creëren. Maar daarbij zijn ook de aandeelhouders betrokken. Deze keer draait daarom alles om het thema “Stakeholders in (on)balans, nu en in de toekomst”. Daarbij wordt ook ingegaan op de rol van zogenaamde actieve aandeelhouders.

Lees verder>

Congres 14 december 2016: Cultuur van samenwerking, samenwerking als cultuur

Duurzame maatschappelijke waardecreatie tussen bestuurder, OR en toezichthouder.
Lees verder>

Toezichthouders en ondernemingsraden hebben op inhoudelijk vlak veel gemeen en ook belang bij elkaar. Alle reden dus om het onderlinge contact goed te regelen.

Lees meer in de OR informatie van april 2016.
Lees verder>

Over Corporate Governance, dr. Robbert van het Kaar "Geen onderling contact tussen  or en rvc is dom"

Dr. Robbert van het Kaar over Good Governance en de nieuwe corporate governance code in de OR informatie van april 2016. 
Lees verder>

Werkconferentie van de Alliantie Medezeggenschap en Governance op 9 december 2015

Op woensdag 9 december werd in Doorn de eerste conferentie gehouden van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. De alliantie is begin 2015 opgericht door de SER en het Nationaal Register en stelt zich ten doel het thema medezeggenschap en governance hoger op de agenda te krijgen bij ondernemingsraden en vakbonden, bij raden van bestuur en raden van commissarissen/raden van toezicht.
Lees verder>

Informatie zeggenschapsverhoudingen in multinationale ondernemingen

Ondernemingsraden weten lang niet altijd hoe de zeggenschapsverhoudingen in een internationaal concern liggen. Met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden in 2013 is het informatierecht van de OR uitgebreid om hierin verbetering aan te brengen. De SER heeft een voorlichtingsdocument opgesteld, dat OR’en behulpzaam kan zijn om van dit recht daadwerkelijk gebruik te maken.
Lees verder>                 

Meer regels voor (her)benoeming bestuurders en commissarissen

Sinds 2013 gelden er meer beperkingen ten aanzien van het aantal te vervullen (neven)functies bij grote rechtspersonen en streefcijfers voor de man/vrouwverhouding in de boardroom. Welke zijn dit precies?
Lees verder>

Overlap bevoegdheden RvC en OR

Bevoegdheden van RvC en OR kunnen een stevige overlap tonen. Voordat het toezichthoudend orgaan toe komt aan een finale afweging over tal van belangrijke onderwerpen is afstemming met diverse relevante partijen, onder meer de OR, noodzakelijk. Om welke besluiten gaat het eigenlijk?
Lees verder> 

‘Go governance!

Corporate governance gaat over het bestuur van de organisatie en het toezicht daarop. Als dit goed georganiseerd is dan zorgt de balans tussen bestuur en toezicht voor ‘good governance’. Daarbij moeten wel de belangen van álle stakeholders in de organisatie worden meegewogen. Bestuur, toezichthouder en medezeggenschap vormen een ‘bestuursdriehoek’, die alleen kan functioneren als men elkaars rol, functie en verantwoordelijkheid kent. (bron: OR Rendement, 2014-11)
Lees verder>

OR heeft te weinig kennis van zaken voor discussie topinkomens

De morele verontwaardiging over de hoge beloning van topbestuurders is groot. De OR wordt vaak opgeroepen om daar namens de werknemers met de bestuurder de discussie over aan te gaan. Het schort bij veel OR-en echter aan de benodigde kennis.
Lees verder>

Governance van bedrijven kan beter

Daarvoor zijn niet zozeer nieuwe regels nodig, maar wel een cultuurverandering, aldus bestuurders, commissarissen, werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden tijdens een besloten bijeenkomst bij de SER. Als toezichthouders en ondernemingsraden meer belangstelling tonen voor elkaars dilemma’s kan een belangrijke stap worden gezet.
Lees verder>

Goed toezicht is ook werknemersbelang

De kwaliteit van toezicht is de laatste jaren stevig onderwerp van discussie. Betrokkenheid van werknemersvertegenwoordigers kan een goede bijdrage leveren. Toch gebeurt dat nog te weinig. Wat is de meerwaarde van een actieve rol van de or? En wat zijn de belemmeringen? 

Medezeggenschap en toezicht in cao en governancecodes

Meer cao’s dan bekend in de not-for-profitsectoren bevatten bepalingen over toezicht waar de medezeggenschap zijn voordeel mee kan doen. Is er bovendien sprake van een governancecode dan biedt dit vaak een extra basis om een stevige stempel te drukken op het toezicht in de organisatie. Lees verder>

Toezicht en de wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden biedt medezeggenschapsorganen diverse mogelijkheden een actieve dialoog aan te gaan met de toezichthouder. Zo mag de ondernemingsraad verwachten dat een vertegenwoordiger van de raad van toezicht aanwezig is bij de tweejaarlijkse vergadering met de bestuurder over de algemene gang van zaken. Lees verder>

Waarom die koudwatervrees?

Ondernemingsraden kunnen wel degelijk serieus werk maken van de relatie met de toezichthouder. Koudwatervrees is echt niet nodig. Een goed voorbeeld in de uitgave van FNV Formaat laat zien hoe gewoon het kan zijn. Lees verder>