Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een raad van toezicht die alleen af gaat op informatie van de bestuurder zelf is niet meer van deze tijd. Juist een brede oriëntatie bij uiteenlopende betrokkenen in de organisatie, ook de ondernemingsraad, kunnen de onafhankelijke rol van de toezichthouder versterken. Maar hoe is dit zorgvuldig vorm te geven? In de ‘driehoek’ van overleg tussen dagelijks bestuur, raad van toezicht en ondernemingsraad moeten alle partijen namelijk goed weten wat ieders rol en verantwoordelijkheid is en deze zowel respecteren als benutten. Onderstaande artikelen geven bouwstenen voor een goede de praktijk.

Persbericht: KPN wint Driehoek 3D-trofee

12 december 2017 – KPN heeft de Driehoek 3D-Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie waar medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en de raad van bestuur het best met elkaar samenwerken. Er waren drie bedrijven genomineerd. Naast KPN waren dat zorginstelling De Lichtenvoorde en Danone Nederland.

Lees hier het volledige bericht>

Persbericht: Prijs voor beste samenwerking tussen OR en commissaris

KPN, Danone Nederland en De Lichtenvoorde genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 

5 oktober 2017 - De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2017-2018, een prijs voor de beste samenwerking tussen de ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht: leverancier van telecommunicatie en ICT KPN, voedingsconcern Danone Nederland en zorginstelling De Lichtenvoorde. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op dinsdag 12 december in het SER-gebouw.

Lees hier het volledige bericht>

De “Gouden Driehoek”

Goed samenspel tussen de verschillende partijen in een organisatie kan een open en veilig
werkklimaat bevorderen. Door Tineke de Rijk, november 2016.
Lees verder>

Geef ruimte aan strategisch Ondernemingsoverleg

Het strategisch ondernemingsoverleg tussen bestuur, commissarissen en or staat steeds meer in de belangstelling. De verwachtingen van het overleg in deze 'gouden driehoek' hoog. De raden moeten het eens zijn over de rol die zij hebben. Lees meer in de OR informatie van april 2016.
Lees verder>

Inauguratie OR goed moment voor kennismaking met toezichthouder

De inauguratie van de OR is een goed moment om over een breed spectrum informatie te verzamelen over de eigen organisatie. Dat zal in de eerste plaats zijn via de bestuurder zelf. Het vormt echter ook een natuurlijk moment om met de toezichthouders te spreken. (bron: OR Rendement, 2014-10)
Lees verder>                

Voor opleggen van geheimhouding moeten goede argumenten zijn

Zeker bij voorgenomen besluiten die voor een organisatie en de medewerkers grote gevolgen hebben – onderwerpen die al gauw ook in het overleg tussen toezichthouder en OR ter sprake komen - wordt vanuit de bestuurder al gauw geheimhouding opgelegd aan ondernemingsraden. Zij kunnen hierdoor ernstig belemmerd worden, bijvoorbeeld bij het raadplegen van de achterban of van buitenstaanders, die hen verder kunnen helpen met het vormen van hun advies. Geheimhouding kan echter alleen op basis van een goede argumentatie opgelegd worden, vindt de SER.
Lees verder>                 

Doortastende OR laat meerwaarde aan toezichthouder zien

Toezichthouder en OR kunnen elkaar op tal van punten aanvullen, in het voordeel van het functioneren van de onderneming. Dat vergt een doortastende OR, die slim inspeelt op de planning- en controlcyclus en het lef heeft om actief het gesprek met de toezichthouder aan te gaan. (bron: OR Rendement, 2014-11)
Lees verder>                

OR moet zich niet van recht op overleg met toezichthouder laten afhouden

Niet iedere bestuurder is happig op het ontstaan van uitwisseling tussen OR en toezichthouder. De argumentatie is vaak verpakt in mooie woorden en slimme redeneringen. Gelukkig wordt de druk steeds groter om toezichthouders meer zicht te geven op de dagelijkse gang van zaken. Wegkijken kan dan echt niet meer. (bron: OR Rendement, 2014-12)
Lees verder>             

Overleg met toezichthouder over beoordeling bestuurder

Het evalueren van het functioneren van de bestuurder is één van de taken van een toezichthouder. Deze doet er goed aan zich van dit functioneren bij verschillende belanghebbenden op de hoogte te stellen, ook bij de OR. Andersom kan ook het medezeggenschapsorgaan zelf initiatief nemen om de raad van toezicht te voeden met informatie. Twee goede voorbeelden zijn hiervoor illustratief.
Lees verder>             

Toezichthouder en ondernemingsraad: een sterk koppel

Toezichthouder en ondernemingsraad kunnen in dialoog als een sterk koppel opereren in een organisatie. Of dit contact ook tot stand komt hangt van veel verschillende factoren af. Op veel plekken is inmiddels een langere traditie opgebouwd van overleg. Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de onderlinge relatie? En wat zijn belangrijke onderwerpen om elkaar over te spreken? Lees verder>

Pleidooi voor dialoogmodel

De OR is bij uitstek geschikt om als ‘toezichthouder’ of informatiebron voor toezichthouders tegengas te geven aan besturen. Scholen van OR-leden kan, maar levert niet het gewenste resultaat op betoogt adviseur Luuk Verburgh (*). Hij ziet veel meer heil in een dialoogmodel. Lees verder>

OR en toezicht, speech Ieke van den Burg

‘De onderbenutting van het voordrachtsrecht heeft te maken met de kloof tussen de wereld van toezichthouders en die van werknemers en OR-leden. De brochure ‘Invloed op toezicht’ spoort OR-en aan om meer de taal van de RvC’s te spreken. Maar ook toezichthouders moeten zich inspannen om een brug te slaan.’ Lees verder>