Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

Donderdag 25 maart 2021 van 16.30 uur tot 21.00 uur
Masterclass commissarissen, bestuurders en OR aan één tafel - constructief overleg bij goed en bij slecht weer

Deze masterclass, gegeven door Annelies de Groot en Joost van Mierlo en georganiseerd door Nationaal Register, is bedoeld voor commissarissen/ toezichthouders, bestuurders en leden van de (C)OR; de drie partijen in de governance driehoek. 

Bestuurders en OR komen elkaar tegen in overlegvergaderingen, commissarissen en bestuurders in RvC/RvT-vergaderingen. En voordrachtcommissarissen en OR spreken elkaar ook informeel regelmatig. In het bedrijfsleven en in de (semi)publieke sector is dit inmiddels een vast gegeven. Maar nog niet overal is het gebruikelijk dat de drie partijen gezamenlijk aan tafel zitten – de RvC (of RvT) én de RvB én de (C)OR. Deze masterclass benadrukt het belang van regelmatig overleg van alle partijen tegelijk. En hoe dit de organisatie kan dienen.  

In de Corporate Governance Code staan lange termijn waardecreatie en cultuur centraal gesteld. Twee onderwerpen die perfect passen in het overleg van de governance driehoek.   

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wettelijke basis van de governance driehoek;
  • Onderwerpen die in de driehoek aan de orde kunnen komen;
  • Voorwaarden voor een relevant overleg in de driehoek;
  • Het belang van rolzuiverheid van de drie gremia afzonderlijk – om te vermijden dat men ongemerkt “op elkaars stoel gaat zitten”;
  • Sharing best & bad practices om interactief de governance driehoek relevant te maken voor de eigen organisatie.

Na het volgen van deze masterclass hebben de deelnemers voldoende handvatten gekregen over hoe de governance driehoek in de praktijk kan werken en de eigen organisatie kan versterken.

Aanmelden voor deze masterclass via de site van Nationaal Register
 

Dinsdag 23 februari 2021 van 15.00 uur tot 16.30 uur
Online bijeenkomst met als thema 'De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek'


Tijdens deze bijeenkomst wordt de publicatie ´De governance driehoek in bedrijf´ gepresenteerd. Deze publicatie is opgesteld door Annelies de Groot Kooijman (Nationaal Register), Joost van Mierlo (De Voort Advocaten | Mediators), Winfried Bouts en Paul Becht (WissemaGroup).
 
Winnie Sorgdrager (voorzitter Nationaal Register) zal de publicatie overhandigen aan Mariëtte Hamer (voorzitter SER). Mariëtte Hamer geeft haar reflectie op de publicatie. De vraag die daarbij centraal staat, is wat de gevolgen van de huidige crisis zijn voor het overleg binnen de governance driehoek.
 
Vervolgens zal Mijntje Lückerath-Rovers (Hoogleraar Corporate Governance TIAS Tilburg) een verhaal houden over de gevolgen van de huidige crisis voor de Lange termijn waarde-creatie.
 
Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Een deel van die vragen wordt meteen aan de sprekers voorgelegd zodat beantwoording ook direct zal plaatsvinden.

Aanmelden voor de online bijeenkomst
Klik hier om u aan te melden.
Het volledige programma vindt u hier.
 
Wij hopen u op 23 februari digitaal te ontmoeten.

Samenwerking van AMG partners Nationaal Register, SER, WissemaGroup en De Voort Advocaten | Mediators.
 

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.