Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Over ons

Alliantie Medezeggenschap & Governance

‘Het debat over de noodzaak van dialoog tussen ondernemingsraad (OR), bestuur en commissarissen is anno 2024 nog steeds zeer actueel. Met de Alliantie Medezeggen-schap en Governance (AMG) willen we daarin een koploperspositie innemen. Geen gesprek vanuit de eigen posities en instituties meer, maar samen om tafel, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met respect voor ieders rol.

De Alliantie probeert het bewustzijn over het belang van de ‘driehoekdialoog’ verder te stimuleren door denktankbijeenkomsten. ‘Zulke bijeenkomsten zijn er bijvoorbeeld voor voordrachtscommissarissen: commissarissen die zijn benoemd op voordracht van de OR. Vanaf het moment van hun benoeming zijn ze ‘gewoon’ commissaris, maar door de manier waarop hun benoeming tot stand is gekomen, hebben deze commissarissen vaak wel de meeste affiniteit met medezeggenschap. We hebben OR’en de afgelopen jaren ook gestimuleerd gebruik te maken van hun voordrachtrecht. Bij grote, beurs-genoteerde bedrijven en kleine bedrijven en organisaties gebeurt dat al vaak, maar een grote groep middenbedrijven doet nog steeds te weinig met voordrachtcommissarissen. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren aandacht gevraagd via de best practice voor de Driehoek 3D Trofee.’

De Alliantie Medezeggenschap en Governance bestaat sinds november 2014. Doel is onder andere ook om te komen tot een meer actieve rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van de raden van toezicht/commissarissen. Verder wil AMG de dialoog in organisaties tussen toezichthouder, bestuur en medezeggenschap stimuleren en de positie van de voordrachtscommissaris versterken. AMG kent een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Dorine Wekking.

Focus van AMG is:

1.Platform voor discussie over goed bestuur in de gouden driehoek, bedoeld voor ondernemingsraden, bestuurders, commissarissen, hun interne- en externe adviseurs en andere geïnteresseerde vertegenwoordigers uit de private en (semi)publieke sector.

2.Ontwikkelaar van expert-sessies, denktanks,symposia en initiator van praktijk-onderzoek naar de werking- en effectiviteit van de gouden driehoek.

3. Informatievoorziening over het thema ‘medezeggenschap en governance’ middels artikelen, publikaties en succesvolle voorbeelden uit de praktijk van de gouden driehoek.

Partners in AMG zijn onder meer AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NCD, NR Governance, NVMz, SBI Formaat, SER, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup. 

Als netwerkorganisatie willen we het gesprek over medezeggenschap veel meer divers maken door meer ruimte te creëren voor verschillende invalshoeken aan tafel. Juist omdat we een netwerkorganisatie zijn, staan we open voor meer nieuwe gespreks-partners.’

Den Haag, april 2024