Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Voor de ondernemingsraden

Kandidaten voordragen voor de raad van toezicht is voor ondernemingsraden een stevige en vaak lastige opdracht. Dit geldt ook voor het opbouwen van een goede relatie en uitwisseling met diezelfde toezichthouder. Ondersteuning hiervoor kan verkregen worden bij verschillende organisaties.

NR de governance expert

NR kan op verschillende manieren ondernemingsraden, bestuurders en leden van een raad van toezicht ondersteunen met de werving en selectie van voordrachtscommissarissen. NR put hiervoor uit een eigen kandidatenbestand en een breed netwerk. Adviseurs van NR zijn vertrouwde en ervaren gesprekspartners, die u ondersteunen bij het zoeken van een geschikte voordrachtscommissaris. Meer informatie: www.nrgovernance.nl 

SBI Formaat

SBI Formaat, trainingsinstituut voor medezeggenschap, vakbonden en werknemers, beschikt over een Steunpunt Governance  waar ondernemingsraden met al hun vragen over goed (en slecht) bestuur terecht kunnen. Daar is ook informatie te vinden over governancecodes. Medezeggenschapsorganen kunnen bovendien te rade gaan bij een adviseur die kan helpen de governance van hun bedrijf of organisatie te beoordelen en ideeën te ontwikkelen hoe het beter kan. Meer informatie: tel. 0343 – 473 333; www.sbiformaat.nl

Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg

De stichting MNO is een platform voor centrale ondernemingsraden van multinationale ondernemingen (met minstens 1.500 medewerkers in Nederland en tenminste twee vestigingen in andere Europese lidstaten). De 52 deelnemende (centrale) ondernemingsraden van multinationale ondernemingen vertegenwoordigen samen een dertiental branches. Doel van het platform is het bevorderen van professionele medezeggenschap bij aangesloten ondernemingen. Dat gebeurt door kennis en ervaringen uit te wisselen en deel te nemen aan maatschappelijke discussies. Ook het thema ‘good governance’ en de rol die de OR daarbij kan spelen is één van de thema’s waar het platform zich mee bezig houdt. Zie verder: www.stichting-mno.nl

Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER

Als belangrijk adviesorgaan van de regering heeft de SER de wettelijke taak de medezeggenschap in de onderneming te bevorderen. Hiertoe is een speciale commissie (Commissie Bevordering Medezeggenschap) opgericht, waarin sociale partners vertegenwoordigd zijn. Deze Commissie brengt ondersteunend materiaal uit voor ondernemingsraden, en is bovendien een vraagbaak op het gebied van medezeggenschap. Zie verder: www.ser.nl